Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Núm. 919 - 25.11.1987
Departament de Governació

 

DECRET 322/1987, de 23 desetembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Proteccióde l’Ambient Atmosfèric.

 

NOTA. En aquest text s’han introduïtles modificacions que estableix el Decret 158/1994.

 
 

La Llei 22/1983, de 21 de novembre,regula els instruments i el procediment que es consideren necessaris pera una actuació efectiva de les Administracions públiquesde Catalunya en el camp de la prevenció, la vigilància ila correcció de la contaminació atmosfèrica.

L’aplicació de l’esmentada normarequereix el desplegament reglamentari d’alguns dels seus preceptes.

 

Així, aquest Reglament estableix:

a) Les determinacions per a la formulaciódels Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori, i la seva incidènciasobre els instruments d’ordenació del territori, en les declaracionsde les diferents zones i en els Plans de mesures i d’actuació.

 
b) Les actuacions en zones classificades,delimitant-hi la participació de l’Administració de la Generalitati les Corporacions locals.

 
c) El règim d’implantaciói d’incorporació de centres en la xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica.

 
d) El règim especial aplicablea les activitats industrials potencialment contaminadores de l’atmosfera.

 
 
Vist l’informe favorable de la ComissióCentral d’Indústries i Activitats Classificades, a proposta delConseller de Governació i d’acord amb el Consell Executiu;

Decreto:

 
Capítol 1

Disposicions generals

 
Article 1
1.1 Resten subjectes a les prescripcionsd’aquest Reglament totes les activitats potencialment contaminadores del’atmosfera.

 
1.2 S’entén per activitat potencialmentcontaminadora de l’atmosfera aquella que, per raó de les seves emissions,provoqui la presència en l’aire de substàncies o de formesd’energia que impliquin risc, dany immediat o diferit o molèstiesper a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa.

 

Article 2
L’acció per suscitar l’actuacióde l’Administració pública en matèria de proteccióde l’ambient atmosfèric és pública.

 

Capítol 2

Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori

 
Article 3
3.1 Es defineix com a Mapa de vulnerabilitati de capacitat del territori, pel que fa a la contaminació atmosfèrica,aquell conjunt d’informacions sobre els elements que constitueixen el medii que permeten avaluar la incidència de les emissions de contaminantsvessats a l’atmosfera en una zona determinada i dictaminar sobre la sevainfluència.

 
3.2 Les informacions del Mapa de vulnerabilitati capacitat del territori es tindran en compte en tots els procedimentsd’autorització d’activitats potencialment emissores de contaminantssituades en el seu àmbit territorial, sota els supòsits específicsd’aplicació establerts per aquest Decret.

 
 
Article 4
4.1 Atesa la diversitat de comportamentdel territori de Catalunya pel que fa a la difusió i al transportde contaminants presents en l’atmosfera, el Mapa es dividirà endiferents àmbits territorials.

 
4.2 Els àmbits territorialsals quals es referiran els Mapes de vulnerabilitat es delimitaran d’acordamb el grau d’homogeneïtat climatològica i fisiogràficaque presentin, atès el nivell de coneixement actual.

 
4.3 Complementàriament a l'anterior s'utilitzarà qualsevolaltra informació que ajudi a delimitar els àmbits territorialssignificatius.
 
 

Article 5
5.1 La determinació de la vulnerabilitat es fixarà mitjançant:
a) La tipificació estadística en l'espai i en el tempsd'episodis meteorològics recurrents limitatius de la dispersiódels contaminants emesos.

b) Els nivells d'immissió mesurats en la zona, així comla tipificació estadística en el temps i en l'espai d'episodisde contaminació per causes meteorològiques recurrents.

c) La capacitat dispersiva per l'àmbit territorial corresponent.

d) La densitat d'emissió de contaminants a l'atmosfera que tenenuna incidència sobre la zona.

5.2 Per a l'establiment i l'actualització dels paràmetresanteriors s'utilitzaran els procediments tècnics susceptibles deprocessar les informacions disponibles en tot moment.
 
 

Article 6
D'acord amb el que disposen l'article 5 i concordants de la Llei 22/1983,els Mapes de vulnerabilitat contindran les informacions bàsiquessegüents:
a) Característiques fisiogràfiques, climatològiques,ecològiques i urbanístiques de l'àmbit territorial.

b) Inventari de les emissions contaminants de l'atmosfera.

c) Anàlisi i caracterització de la qualitat de l'aireen l'àmbit considerat, fonamentalment pel que fa als valors estadísticsdels nivells d'immissió durant diferents períodes de temps.

d) Diagnosi del comportament atmosfèric de l'àmbit territorialbasant-se en les informacions dels apartats anteriors.

e) Diagnosi de la situació present.

f) Anàlisi prospectiva de l'evolució de la qualitat del'aire en funció de les variacions de les emissions.

g) Orientació per poder adoptar estratègies de proteccióde la qualitat de l'aire en funció de les informacions obtingudesals apartats e) i f).

h) Delimitació de zones determinades del territori que, davantla concurrència d'unes condicions prefixades de concentracióde contaminants i d'episodis meteorològics recurrents, limitatiusde la dispersió o, si s'escau en supòsits d'emissions accidentals,es pugui declarar, si convé, la zona com a Zona d'Urgènciao, si s'escau, d'Atenció Especial.
 
 

Article 7
7.1 La delimitació dels àmbits territorials, i la formulaciódels Mapes de vulnerabilitat les efectuarà la Direcció Generalde Política Territorial amb audiència als municipis afectats.

L'aprovació dels Mapes correspon al Consell Executiu de la Generalitat,a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,amb informe previ de la Comissió Central d'Indústries i ActivitatsClassificades.
7.2 Per a la formulació dels Mapes, la Direcció Generalde Política Territorial recaptarà la informació necessàriaals diferents organismes públics que la posseeixin oficialment ila col·laboració tècnica dels municipis afectats.

7.3 La Direcció General de Política Territorial podràdecidir la utilització de determinades informacions que, essentdisponibles, no figurin com a oficials en un organisme públic ambles condicions següents:
a) No s'empraran mai informacions diferents de les oficials quan aquestesexisteixin.

b) En tot cas, en les informacions no oficials, es farà esmentde la seva procedència. Si aquestes informacions expressen dadessobre immissió hauran de ser visades pel Departament de Sanitati Seguretat Social.
 
 

Article 8
8.1 Una vegada aprovats, els Mapes de vulnerabilitat i capacitat delterritori s'utilitzaran com a informació de referència enla redacció dels Plans Generals d'Ordenació Urbana i altresfigures de planejament que estableix la Llei del Sòl, i per ferles adaptacions que preceptivament s'hagin d'efectuar, d'acord amb l'article11 de la Llei 22/1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.

8.2 Les determinacions del planejament repectaran les orientacions sobreassignacions d'emissions al territori pel que fa a les previsions de desenvolupamenti a les regularitzacions d'usos.

8.3 Les determinacions del Pla de Catalunya, establert en la Llei dePolítica Territorial, tindran també en compte les informacionsestablertes en els Mapes de vulnerabilitat.

8.4 La utilització dels Mapes de vulnerabilitat i capacitat delterritori per a qualsevol altra finalitat administrativa, no definida enaquest Decret, tindrà un caràcter merament informatiu.
 
 

Article 9
Les determinacions dels Plans d'actuació en les Zones de ProteccióEspecial que es defineixen en l'article 10 de la Llei 22/1983, aixícom dels Plans de mesures en les Zones d'Atenció Especial que defineixl'article 7 i concordants de la mateixa Llei, s'acomodaran a les informacionsdels Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori.
 
 

Article 10
10.1 La vigència dels Mapes de vulnerabilitat i capacitat delterritori serà indefinida.

10.2 Els Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori es revisaranperiòdicament quan concorrin alguna de les circumstànciessegüents:
a) Modificació dels nivells d'immissió admissible oficialmentestablerts.

b) Variació significativa del grau de coneixement del comportamentatmosfèric pel que fa a la difusió de contaminants.

c) Variació significativa dels nivells d'emissió o d'immissióde contaminants en un àmbit territorial determinat.

d) Que hagin transcorregut cinc anys des de la darrera revisió.
 
 

Capítol 3
Actuacions en zones classificades

Article 11
Els Plans de mesures que preveu l'article 8 de la Llei 22/1983, de21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, esformularan en totes aquelles zones determinades del territori, en les qualses doni una o més de les situacions següents:
a) Que els nivells d'immissió mesurats en la zona siguin demagnitud tal que presentin un risc evident d'ultrapassar els nivells d'immissióaplicables en la zona, en supòsits de situacions meteorològiquesadverses.

b) Que la concentració de focus contaminants a l'atmosfera enaquella zona presenti un risc elevat que en situacions esporàdiqueses puguin ultrapassar els nivells aplicables d'immissió.

c) Que del conjunt de dades que figurin en els Mapes de vulnerabilitati capacitat del territori es desprengui la necessitat de redacciódel Pla.
 
 

Article 12
12.1 El Pla de mesures podrà establir, d'acord amb les informacionsdels Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori, els supòsitsde concurrència de les condicions prefixades que habiliten o pera la declaració de Zona d'Atenció Especial o, si s'escau,d'Urgència.

12.2 El Pla de mesures establirà les actuacions que es considerinmés adequades per superar l'episodi de contaminació.

12.3 Cas que la declaració no es faci atenent exclusivament elssupòsits previstos en l'article 6.h, aquestes actuacions no podranconsistir en suspendre l'exercici d'activitats ni en prohibir totalmentla circulació.
 
 

Article 13
13.1 La necessitat de formulació del Pla de mesures podràser instada per:
a) Algun o alguns municipis directament  afectats.

b) El Departament de Sanitat i Seguretat Social.

c) El Departament d'Indústria i Energia.

d) El Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

13.2 La petició s'haurà d'adreçar al Consellerde Governació acompanyada, en la mesura de les disponibilitats delpeticionari, de la documentació següent:
a) El Mapa de vulnerabilitat i capacitat del territori de la zona afectada.

b) El resultat dels mesuratges dels nivells d'immissió de lazona.

c) Dades climatològiques de la zona.

d) Relació dels principals contaminants mesurats i dels focusprevisibles on s'originin.

13.3 El conseller de Medi Ambient, amb informe previ de la ComissióCentral d'Indústries i Activitats Classificades, amb audiènciadels ajuntaments dels municipis afectats, resoldrà en el terminimàxim de dos mesos, sobre la necessitat de la formulaciódel Pla de mesures. Si no es dicta resolució en aquest termini,la formulació del Pla s'entendrà que és necessària.

13.4 Tanmateix, les entitats locals, en l'àmbit de la seva competència,poden formular directament i aprovar provisionalment un Pla de mesures.
 
 

Article 14
14.1 El Pla de mesures serà formulat per les entitats localsafectades o, si s'escau, per la Comissió Central d'Indústriesi Activitats Classificades.

14.2 El Pla de mesures formulat per les entitats locals seràaprovat provisionalment per les respectives corporacions, amb el tràmitprevi d'informació pública en el Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya, pel termini mínim d'un mes.

14.3 Cas que el Pla de mesures sigui formulat per la ComissióCentral d'Indústries i Activitats Classificades, se sotmetràigualment al tràmit d'informació pública al DiariOficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini mínim d'un mes,i el d'audiència als Ajuntaments dels municipis afectats.

14.4 El Pla de mesures serà aprovat pel Consell Executiu de laGeneralitat.
 
 

Article 15
Quan per determinades situacions meteorològiques esporàdiqueso per causes accidentals s'ultrapassin els nivells d'immissió aplicables,la zona afectada serà declarada Zona d'Atenció Especial.

Sense haver d'esperar la declaració de Zona d'AtencióEspecial, l'alcalde o els alcaldes dels municipis afectats per la situacióde contaminació atmosfèrica descrita podran declarar provisionalmentla zona com a Zona d'Urgència. També podran declarar-la enel supòsit previst a l'article 6.h d'aquest Reglament.
 
 

Article 16
16.1 La resolució de l'alcalde de declaració de Zonad'Urgència s'haurà de basar en un informe previ del ServeiMunicipal de Protecció de l'Entorn o bé dels Serveis TècnicsMunicipals, si s'escau, i en les dades sobre nivells d'immissiófacilitades per la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminacióatmofèrica.

16.2 La resolució de l'alcalde es podrà basar tambéamb el que preveu l'article 6.h d'aquest Reglament.

16.3 En la mateixa resolució que es declari la Zona d'Urgènciaes determinarà l'aplicació a la zona de totes o algunes deles mesures compreses en el Pla de mesures existent.

16.4 De la resolució i de les mesures adoptades se'n donaràcompte immediatament al Departament de Governació.
 

Article 17
17.1 L'alcaldia controlarà els efectes de les mesures adoptadesi atendrà les determinacions fixades en el Pla.
17.2 L'alcaldia haurà de revocar l'Ordre d'aplicacióquan hagin desaparegut els motius que han provocat la declaracióde la Zona d'Urgència. La revocació es comunicaràde forma immediata al Departament de Governació. 17.3 En tot cas,la declaració de Zona d'Urgència i, en conseqüència,les mesures adoptades per l'alcaldia, quedaran sense efecte en el momentque el Conseller de Governació resolgui sobre la declaracióde la zona com a Zona d'Atenció Especial.
 
 

Article 18
A més del supòsit en què s'hagi fet la declaracióprovisional de Zona d'Urgència, la declaració de Zona d'AtencióEspecial podrà ser instada:
a) Per l'ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats.

b) A iniciativa pròpia del Conseller de Governació, prèviaproposta del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 
 

Article 19
La petició de l'Ajuntament, que preveu l'article anterior, s'hauràde trametre simultàniament als Departaments de Governaciói Sanitat i Seguretat Social, acompanyada de la documentació següent:
19.1 Proposta de delimitació de la zona afectada.

19.2 Informe tècnic on es constati que, segons els mesuratgesefectuats en un Centre d'anàlisi de la contaminació atmosfèricaincorporat a la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminacióatmosfèrica, aquestes ultrapassen els nivells màxims d'immissióaplicables a la zona.

19.3 Relació dels focus d'emissió previsiblement causantsde la contaminació amb les mesures de les emissions, si se'n disposa.

19.4 Relació de les mesures més idònies per limitarels nivells d'immissió.
 
 

Article 20
Rebuda la petició municipal a què es refereix l'articleanterior, pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, aquest, en eltermini de 24 hores, haurà de trametre al Departament de Governacióuna proposta que com a mínim haurà de contenir:
a) Delimitació de la zona afectada d'acord amb el Mapa de vulnerabilitati capacitat del territori i les dades subministrades per la Xarxa de vigilànciai previsió de la contaminació atmosfèrica.

b) Relació de les mesures presumiblement eficaces per limitarels nivells d'immissió de la zona.

c) Previsió sobre danys o possibles riscos epidemiològicsque pot comportar per a la salut humana la persistència en la zonadels nivells d'immissió mesurats.
 

Article 21
Cas que l'expedient s'iniciï a proposta del Departament de Sanitati Seguretat Social, aquest haurà de contenir les mateixes determinacionsassenyalades en els dos articles anteriors.
 
 

Article 22
22.1 Atesos els informes i les propostes esmentats en els articlesanteriors, el conseller de Medi Ambient, en un termini de setanta-dueshores, declararà la zona, si s'escau, zona d'atenció especiali ordenarà l'aplicació del Pla de mesures previst per a lazona. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi pronunciament, s'entendràestimada la declaració.

22.2 La declaració es comunicarà immediatament als Departamentsde Sanitat i Seguretat Social i Indústria i Energia i als ajuntamentsafectats.

22.3 Havent desaparegut els motius que han provocat la declaracióde Zona d'Atenció Especial, el Conseller de Governació, ambl'informe previ dels Departaments de Sanitat i Seguretat Social i Indústriai Energia, determinarà la seva revocació i les mesures adoptadesrestaran sense efecte, cosa que farà avinent a la Corporacióo Corporacions locals afectades.
 
 

Article 23
Cas que manqui el Pla de mesures previst en l'article 11, l'alcalde,en el cas de declaració de Zona d'Urgència, i el Consellerde Governació, en el cas de declaració de Zona d'AtencióEspecial, ordenaran l'aplicació de les mesures que considerin mésadequades entre les previstes en l'article 9 de la Llei.
 
 

Article 24
La declaració de la Zona de Protecció Especial que preveul'article 30 de la Llei podrà ser instada:
a) Per la corporació o corporacions municipals afectades.

b) Pel Conseller de Governació, amb proposta prèvia delDepartament de Santitat i Seguretat Social.
 
 

Article 25
25.1 La petició de la corporació o corporacions municipalsafectades de declaració d'una zona determinada com a Zona de ProteccióEspecial s'haurà de formular mitjançant l'acord de l'ajuntamenten ple i s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Informe dels Serveis Municipals de Protecció de l'Entorn,o si s'escau, dels Serveis Tècnics corresponents, que hagin servitper fonamentar l'acord municipal.

b) Relació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera,emplaçades en l'àmbit del territori afectat.

c) Proposta de delimitació de la zona afectada.

25.2 La sol·licitud i la documentació s'adreçaranal Departament de Governació, el qual les trametrà al Departamentde Sanitat i Seguretat Social per tal que, en el termini màxim dedos mesos, emeti un informe sobre la situació de la qualitat del'aire en la zona amb dades que incloguin com a mínim un terminide sis mesos.
 
 

Article 26
26.1 Cas que l'expedient per a la declaració de la Zona de ProteccióEspecial l'iniciï el Conseller de Governació, la proposta delDepartament de Sanitat i Seguretat Social haurà de contenir lesdeterminacions següents:
a) Delimitació de la zona afectada.

b) Situació de la qualitat de l'aire, amb dades que incloguin,com a mínim, un termini de sis mesos.

26.2 Aquesta proposta serà comunicada als ajuntaments dels municipisafectats i als Departaments d'Indústria i Energia i PolíticaTerritorial i Obres Públiques, per tal que hi facin les observacionsque creguin oportunes i aportin la informació que tinguin disponiblesobre la zona afectada, en el termini màxim d'un mes.
 
 

Article 27
27.1 Ultimats els tràmits previstos en els dos articles anteriors,l'expedient se sotmetrà simultàniament a:
a) Audiència als municipis afectats.

b) Informació pública al Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya pel termini d'un mes.

27.2 La Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades,amb la participació d'un representant de cada un dels municipisafectats, efectuarà la proposta de resolució sobre la declaracióde Zona de Protecció Especial, en el termini màxim d'un mes,i la sotmetrà a l'aprovació del Consell Executiu.

27.3 L'expedient es resoldrà en un termini màxim de sismesos a comptar des de la data de la seva iniciació.
 
 

Article 28
28.1 Per al sector del territori declarat Zona de ProteccióEspecial es formularà un Pla d'actuació, per tal de millorarla qualitat de l'aire, d'acord amb la normativa de caràcter generalo la que el mateix Pla defineixi per a la zona.

28.2 El Pla d'actuació indicarà les mesures a prendre,els mitjans econòmics o d'altre ordre que calgui emprar i les entitatsi els òrgans encarregats d'executar-lo.
 
 

Article 29
29.1 La formulaciódel Pla la duran a terme les entitats localsafectades o, si s'escau, la Comissió Central d'Indústriesi Activitats Classificades.

29.2 El Pla d'actuació formulat per les entitats locals afectadesserà aprovat provisionalment per les respectives Corporacions, ambel tràmit previ d'informació pública al Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya, pel termini d'un mes, i sotmès ainforme de la Comissió Central d'Indústries i ActivitatsClassificades.

29.3 Cas que el Pla d'actuació sigui formulat per la ComissióCentral d'Indústries i Activitats Classificades, se sotmetràigualment al tràmit d'informació pública al DiariOficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini mínim d'un mes,i d'audiència als ajuntaments dels municipis afectats.

29.4 El Conseller de Governació sotmetrà el Pla a l'aprovaciódel Consell Executiu, el qual resoldrà en el termini de tres mesos.

29.5 La declaració de Zona de Protecció Especial quedaràsense efecte cas que, en el termini d'un any, no s'hagi formulat el corresponentPla d'actuació.
 
 

Article 30
30.1 Entre les possibles mesures a prendre en els Plans d'actuació,s'inclouen:
a) La suspensió de les llicències d'ampliaciód'activitats que puguin produir efectes additius a la contaminacióatmosfèrica de la zona.

b) L'establiment d'uns nivells d'emissió més rigorososque els establerts amb caràcter general per a totes aquelles activitatsque contribueixen a la contaminació atmosfèrica de la zona.

c) La modificació, mitjançant el procediment legalmentestablert, dels instruments de planejament urbanístic vigents ala zona, a fi que no atorguin el dret a establir uns usos i unes instal·lacionsque puguin agreujar la contaminació atmosfèrica.

d) L'adopció de les mesures necessàries per disminuirdins el perímetre afectat els efectes contaminants produïtspel trànsit urbà i interurbà.

30.2 Cas que s'empri la mesura de modificació dels instrumentsde planejament urbanístics vigents a la zona, l'acord de modificaciócomporta automàticament la suspensió de les llicènciesper a l'exercici de les activitats que puguin agreujar la contaminacióatmosfèrica.
 
 

Article 31
31.1 Entre els mitjans econòmics o d'altre ordre a emprar enels Plans d'actuació, s'inclouen:
a) La instal·lació d'estacions sensores per vigilar lacontaminació atmosfèrica.

b) L'atorgament d'ajuts econòmics.

c) L'atorgament d'altres beneficis.

31.2 La Generalitat procurarà la inclusió en el Pla d'actuaciódels beneficis que la legislació estatal atorga per a la cooperaciódel mateix Estat o, si s'escau, de la CEE, en la protecció de l'ambientatmosfèric.
 
 

Article 32
32.1 L'execució dels Plans de mesures i d'actuació correspondràals municipis o les entitats locals afectats.
32.2 Cas que els municipis o les entitats locals afectats justifiquinuna insuficient capacitat de gestió o bé incompleixin lesobligacions de l'execució del Pla d'actuació, aquesta ladurà a terme l'Administració de la Generalitat.
 
 

Article 33
33.1 Els municipis o les entitats locals afectats faran el seguimentde l'aplicació dels Plans de mesures i dels Plans d'actuaciói realitzaran una avaluació global dels resultats obtinguts.

33.2 L'Administració de la Generalitat participarà enaquest seguiment i avaluació.
 
 

Capítol 4
Règim de beneficis

Article 34
34.1 El Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèricque preveu l'article 15 de la Llei 22/1983 i que es nodreix dels crèditspressupostaris habilitats per aquesta finalitat en els Pressupostos dela Generalitat i de l'import total dels ingressos provinents de les sancionsimposades per l'Administració de la Generalitat en aplicaciód'aquesta Llei, s'adscriu al Departament de Governació.

34.2 Els recursos del Fons es destinen amb caràcter ordinarial compliment de les obligacions econòmiques que es deriven pera la Generalitat en els Plans d'actuació aprovats definitivament.

34.3 Els ajuts previstos en els Plans d'actuació es regiran perles determinacions del mateix Pla.

34.4 Excepcionalment, els recursos del Fons també es podran destinara finançar actuacions per a l'aplicació del Pla de mesuresen Zones d'Atenció Especial i en zones concretes no declarades deProtecció Especial.
 
 

Capítol 5
Infraccions i sancions

Article 35
D'acord amb les prescripcions establertes en la Llei 22/1983, de 21de novembre, i en aquest Reglament, es tipifiquen com a infraccions administrativesen matèria de protecció de l'ambient atmosfèric lessegüents:
35.1 Infraccions greus:
a) L'exercici de l'activitat sense autorització o llicènciapreceptiva o de l'acta de comprovació corresponent.

b) Impedir o obstaculitzar els actes d'inspecció i de comprovacióque les corporacions locals o els Departaments de la Generalitat ordenin.

c) L'emissió de contaminants per sobre dels nivells fixats enl'autorització de funcionament o en la llicència municipal.

d) Incompliment de les condicions i les mesures correctores imposadesen la llicència.

e) Negativa o retard en instal·lar i mantenir en perfecte estatde servei els aparells de control o les estacions de mesurament de l'emissióde substàncies contaminants.

f) Negativa o retard en instal·lar i mantenir en perfecte estatde servei els sistemes de captació i els sensors de contaminacióatmosfèrica.

g) La posada en funcionament de generadors de calor o de vehicles precintats.

h) L'incompliment de les ordres de suspensió o de clausura ide les limitacions d'horari de funcionament.

35.2 Les altres infraccions es consideraran com a infracció administrativalleu.
 
 

Article 36
36.1 Les infraccions administratives de caràcter lleu seransancionades:
a) Amb multa de fins a cinc mil pessetes, si es tracta de focus mòbilsd'emissió contaminant.

b) Amb multa de fins a vint mil pessetes, si es tracta de focus fixosprovinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.

c) Amb multa de fins a cinc-centes mil pessetes, si es tracta de focusfixos provinents d'activitats industrials o de sanejament.

36.2 Les infraccions administratives de caràcter greu seran sancionades:
a) Amb multa de cinc mil a quinze mil pessetes, si es tracta de focusmòbils d'emissió contaminant.

b) Amb multa de vint mil a cinquanta mil pessetes, si es tracta de focusfixos provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.

c) Amb multa de cinc-centes mil a un milió cinc-centes mil pessetes,si es tracta de focus fixos provinents d'activitats industrials o de sanejament.

36.3 En els casos que la infracció tingui lloc en indrets declaratsZona d'Atenció Especial o Zona de Protecció Especial, aquestesmultes es podran imposar fins al doble o fins al triple, respectivament.

36.4 Per graduar la quantia de les sancions per tal que siguin proporcionadesa la infracció comesa es tindrà en compte:
a) La reincidència en faltes lleus.

b) La intencionalitat.

c) La repercussió sanitària, social o material dels fetsil·lícits.

d) Haver motivat amb la infracció la declaració de Zonad'Atenció Especial.

En tot cas, es consideraran circumstàncies que agreugen la infraccióel fet d'amagar les causes de l'emissió i els danys ocasionats.
 
 

Article 37
La reincidència en infraccions greus, no deguda a un cas fortuïto de força major, serà sancionada amb el precintament degeneradors de calor i vehicles i amb la suspensió o la clausurade les altres activitats contaminants.
 
 

Article 38
38.1 La competència per imposar les sancions previstes en elsarticles anteriors correspon:
a) Als alcaldes i als delegats territorials del Govern de la Generalitat,si la quantia de la multa no excedeix les cinc-centes mil pessetes.

b) Al Conseller de Governació, si la quantia de la multa ultrapassales cinc-centes mil pessetes i no excedeix d'un milió cinc-centesmil pessetes.

c) Al Consell Executiu, si la quantia de la multa excedeix d'un miliócinc-centes mil pessetes o si la sanció comporta el cessament del'activitat.

38.2 Sens perjudici del que disposa l'article 16 d'aquest Reglament,el precintament de generadors de calor domèstics i de vehicles demotor correspon als alcaldes, i la suspensió o la clausura d'establimentsindustrials o d'activitats agràries correspon al Conseller de Governació.
Capítol 6
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminacióatmosfèrica
 

Article 39
39.1 La vigilància, la previsió i el mesurament de lacontaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme mitjançantuna xarxa d'estacions fixes i mòbils adscrita administrativamental Departament de Sanitat i Seguretat Social.

39.2 Aquesta xarxa s'anomena Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica de Catalunya i estàcoordinada als efectes funcionals per la 'Red Nacional de Vigilancia yPrevisión de la Contaminación Atmosférica'.
 
 

Article 40
40.1 Aquesta Xarxa s'estén a tot l'àmbit territorialde Catalunya, i formen part d'aquesta, als efectes funcionals, totes lesestacions sensores actuals i les que es creïn en un futur, tant sisón de titularitat pública, com si són de titularitatprivada.
 

40.2 La Xarxa està constituïda per un Centre coordinadorcentral i pels Centres de recepció de dades d'àmbit territorialadscrits al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

40.3 També formen part de la Xarxa tots els Centres d'anàliside la contaminació atmosfèrica.
 
 

Article 41
Tan sols s'accepta per a la Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica les dades obtingudes per mitjàde sensors homologats i amb la utilització de tècniques patróajustades a la normativa vigent.
 
 

Article 42
42.1 El Centre coordinador supervisa els Centres de recepcióde dades i proposa i vetlla per al compliment dels criteris i les normestècniques de funcionament de la Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica de Catalunya. Realitza estudisevolutius anuals de la contaminació i la seva relació ambla salut pública.

42.2 El Centre de recepció de dades coordina, supervisa i inspeccionaels Centres d'anàlisi i informa el Centre coordinador de l'estatde la contaminació atmosfèrica.

42.3 Correspon als Centres d'anàlisi, la vigilància iel control dels aparells captadors que tinguin adscrits, tant pel que faa la recollida de mostres com a l'analítica. Alhora, informa alCentre de recepció de dades i a les Corporacions locals afectades.
 
 

Article 43
43.1 La incorporació dels Centres de recepció de dadesi dels Centres d'anàlisi a la Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica de Catalunya es porta a termemitjançant Resolució del Departament de Sanitat i SeguretatSocial, prèvia sol·licitud del titular del Centre.

43.2 La Resolució d'incorporació d'un Centre d'anàlisia la Xarxa pot tenir efectes retroactius, i les dades que aporti aquestes consideraran vàlides a partir de la data en la qual el laboratorii els sensors o captadors reuneixin els requisits tècnics establerts.
 
 

Article 44
Els Centres d'anàlisi de la pol·lució atmosfèricaes classifiquen en tres categories, d'acord amb la seva capacitat analíticade paràmetres de vigilància de la contaminació atmosfèrica:
a) Centre d'anàlisi de la pol·lució atmosfèricade primera categoria és el que la seva capacitat analíticapermet la detecció de qualsevol contaminant susceptible de ser mesurat.

b) Centre d'anàlisi de la pol·lució atmosfèricade segona categoria és el que disposa d'una capacitat analíticaque li permet la mesura d'almenys els contaminants següents: SO2,partícules en suspensió, partícules sedimentables,NOx i Pb.

c) Centre d'anàlisi de la pol·lució atmosfèricade tercera categoria és el que la seva capacitat analíticapermet la mesura d'almenys els contaminants següents: SO2 i partículesen suspensió.
 
 

Capítol 7
Règim especial aplicable a les activitats industrials potencialmentcontaminants de l'atmosfera

Article 45
45.1 La incidència en el medi atmosfèric de les activitatsindustrials vindrà referida, d'una banda, als tipus d'activitats,i especialment aquelles incloses en l'Annex 1 de la Directiva 84/360/CEEi, d'altra banda, el fet que emetin algun o alguns dels contaminants especificatsa l'Annex 2 de l'esmentada Directiva.

45.2 Atenent als dos paràmetres indicats en l'apartat anterior,les activitats industrials potencialment contaminants de l'atmosfera esclassifiquen d'acord amb el Catàleg que figura com a Annex 1 d'aquestReglament en:

Activitats del Grup A.

Activitats del Grup B.

Activitats del Grup C.

45.3 Aquest Catàleg té caràcter obert i vigènciaindefinida.

El Departament d'Indústria i Energia el revisarà i actualitzaràperiòdicament quan concorrin alguna de les circumstànciessegüents:
a) Implantació de noves indústries.

b) Aplicació de noves tecnologies en els processos industrials.

c) Utilització de nous productes o matèries en el procésde producció.

d) Atenció a recomanacions sanitàries respecte dels efectesde determinats contaminants.

e) Haver transcorregut tres anys des de la darrera revisió.

45.4 Per a la revisió i l'actualització del Catàleg,i per a determinades activitats s'atendrà, a més del tipusd'activitat i dels contaminants que emetin a l'atmosfera, a la capacitati vulnerabilitat del territori on l'activitat se situï.
 
 

Article 46
46.1 La instal·lació, l'ampliació i la modificacióde les activitats industrials potencialment contaminants de l'atmosferaresten subjectes a l'obtenció prèvia de la llicènciamunicipal prevista en la legislació sobre les activitats classificadesi a la seva inscripció en el Registre industrial o en altres Registresespecials.

46.2 Per a l'obtenció de llicència municipal per a l'exercicid'activitats incloses en el Grup A del Catàleg, el projecte tècnichaurà de contenir un estudi d'impacte ambiental. Per a l'obtencióde la llicència en les zones declarades com de ProteccióEspecial, els Plans d'actuació preveuran les activitats que malgratque no estan incloses en el Grup A del Catàleg, també necessitarand'un estudi d'impacte ambiental.
 
 

Article 47
47.1 A l'acte d'atorgament de la llicència municipal per a l'exercicid'una activitat determinada es podrà imposar al titular l'obligaciód'instal·lar instruments de mesura manual o automàtica deles emissions i immissions de contaminants, sempre que concorrin les circumstànciesque s'assenyalen a continuació:
a) Pel que fa al control o la mesura de les emissions: A les activitatsincloses en el Grup A del Catàleg que figura com a Annex 1 en aquestReglament.

A aquelles activitats que sense estar incloses en el Grup A del Catàlegreclamin una vigilància contínua o periòdica delsnivells d'emissió, ja sigui perquè estan situades en unaZona de Protecció Especial, ja sigui per la naturalesa altamenttòxica dels contaminants emesos.

b) Pel que fa al control o la mesura de les immissions: A aquelles activitatsincloses en l'apartat a) anterior, en les quals no sigui tècnicamentpossible la instal·lació d'aparells de control i mesura deles emissions.

A aquelles que perquè estan situades en zones climatològicamentadverses a la dispersió de contaminants estigui prevista l'obligatorietatde la vigilància i la mesura de les immissions en els Plans de mesureso, en el seu cas, Plans d'actuació.

47.2 L'acte d'atorgament de la llicència concretarà, encada cas, els tipus d'instruments que s'han d'instal·lar i les prescripcionstècniques a les quals estaran sotmesos.
 
 

Article 48
Els expedients d'obtenció de la llicència municipal pera la instal·lació, l'ampliació o la modificaciód'activitats que, d'acord amb l'article 46, hagin d'incloure en el projectetècnic l'estudi d'impacte ambiental, seran sotmesos al tràmitespecial següent:

48.1 El servei corresponent del Departament d'Indústria i Energiainformarà sobre l'expedient municipal, en el termini màximd'un mes. Aquest servei podrà ser assistit per alguna de les sevesEntitats col·laboradores, o, en el seu cas, pels serveis corresponentsd'altres Departaments de la Generalitat. Aquest informe precisarà:

a) Si s'han adoptat les mesures de prevenció de la contaminacióatmosfèrica segons la tecnologia més adient.
b) Si l'avaluació del grau d'incidència de l'activitaten l'entorn s'ajusta a les informacions del Mapa de vulnerabilitat i decapacitat del territori corresponent a la zona.

c) Si l'exercici de l'activitat és susceptible de produir contaminacióatmosfèrica d'un nivell significatiu a causa, en particular, del'emissió de substàncies enumerades a l'Annex 2.

d) Si està previst que no s'ultrapassin els nivells d'emissióestablerts en la legislació vigent, per a cada contaminant.

e) Si està previst que es respectin els nivells d'immissió,legalment establerts, tenint en compte els existents en la zona abans dela instal·lació de l'activitat i els que previsiblement s'obtindranamb el funcionament d'aquesta.

48.2 La qualificació i l'informe que atorgui la CTIAC hauràde fer referència expressa a l'informe del Servei del Departamentd'Indústria i Energia, o, si s'escau, de l'entitat col·laboradora.

48.3 Si en el termini previst a l'apartat 1 no s'ha emès l'esmentatinforme, aquest s'entendrà favorable.
 
 

Article 49
Sens perjudici del que estableix l'article 46.2, els projectes tècnicsque s'han d'adjuntar a la sol·licitud de llicència municipald'instal·lació, ampliació o modificació d'activitatsindustrials potencialment contaminadores de l'atmosfera i a la seva sol·licitudd'inscripció en el Registre industrial o, en el seu cas, en altresRegistres especials, hauran de contenir les determinacions suficients perpoder avaluar la incidència de l'activitat sobre l'ambient atmosfèrici, en tot cas, contindran, com a mínim, les especificacions següents:
a) Tipus d'activitat i volums de producció previstos.
b) Descripció i diagrames dels processos de fabricaciói serveis.

c) Plànol general de la planta, on s'assenyalarà els focusd'emissió de contaminants a l'atmosfera.

d) Instal·lacions de combustió, assenyalant: potència,tipus de combustible, composició, consum màxim horari i totalanual.

e) Especificacions de les primeres matèries que s'empraran enel procés de fabricació. Es detallaran, especialment, lesque tinguin influència sobre les emissions de contaminants a l'atmosfera,amb indicació del consum màxim i total anual.

f) Descripció dels mitjans previstos per disminuir la contaminació,assenyalant les principals característiques dels sistemes de depuració,amb indicació de la seva eficàcia i dels dispositius automàticsde regulació de les instal·lacions de combustió ode procés.

g) Característiques dels instruments de mesura manual o automàticade les emissions i immissions de contaminants, cas que la seva instal·laciósigui obligatòria d'acord amb el que estableix l'articulat d'aquestReglament.

h) Cabal, velocitat i temperatura dels efluents a la sortida de lesxemeneies i concentració de cada contaminant. S'indicaràl'emissió màssica i per unitat de producció.

i) Alçada i diàmetre de cada xemeneia, en el seu cas,i la seva ubicació en el plànol a què es refereixl'apartat b), amb memòria justificativa dels càlculs de laseva altura.

j) Volum i destinació dels residus recollits pels sistemes dedepuració.

k) Plànol geogràfic (escala 1:25.000) de l'entorn de laplanta, en un radi de 20 km per a les indústries del Grup A i 8km per a les del Grup B.

l) Relació del personal tècnic que estarà a càrrecdel Servei de Prevenció de la contaminació atmosfèricaa la planta.

m) Mesures d'emergència previstes en cas d'avaria, parada o accident,tant pel que fa als elements funcionals de la depuració com delprocés.

n) Àrea geogràfica de previsible influència deles emissions.
 
 

Article 50
50.1 En la visita de comprovació, prevista a l'article 34 delReglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i enl'article 13 de la Instrucció que el desplega, i regulada per l'Ordredel Departament de Governació de 5 d'agost de 1982, a mésde comprovar els aspectes previstos en l'article 2 de l'esmentada Ordrees constatarà, especialment:
a) Que s'han instal·lat tots els sistemes de depuracióprevistos en la llicència.

b) Que s'han instal·lat els monitors de control d'emissiói/o la xarxa de mesura de nivells d'immissió imposats en la llicència.

c) Que es disposa dels Llibres de Registre de mesura d'emissióde contaminants a l'atmosfera.

50.2 En la petició de realització de la visita de comprovacióla indústria haurà d'adjuntar certificació que acrediti:
a) Que es respecten els nivells d'emissió de contaminants al'atmosfera exigits per la legislació vigent.

b) Que en el cas d'activitats classificades en els Grups A i B del Catàlego les que estiguin situades en zones declarades de Protecció Especial,es respecten els nivells de situació admissible d'immissió.
 
 

Disposicions addicionals

- 1 S'incorporen a la Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica de Catalunya els centres derecepció de dades que s'esmenten tot seguit:
Servei Territorial de la Salut Pública de Barcelona.

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Girona.

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Lleida.

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Tarragona.
 

-2 S'incorporen a la Xarxa de vigilància i previsióde la contaminació atmosfèrica a Catalunya els centres d'anàlisique s'esmenten tot seguit:
1ª Categoria
Ajuntament de Barcelona.

Corporació Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el règimjurídic transitori que estableix la Llei 7/1987, de 4 d'abril.

Diputació Provincial de Barcelona.

Servei Territorial de la Salut Pública de Barcelona.

2ª Categoria
Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Tarragona.

3ª Categoria
Ajuntament de Badalona.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Ajuntament de Tarragona.

Central tèrmica de Foix (Cubelles)
Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Girona.

Delegació Territorial del Departament de Sanitat i SeguretatSocial de Lleida.
 

- 3 Per als càlculs de l'alçada i el diàmetre decada xemeneia se seguirà la normativa i les instruccions vigentsper a la resta de l'Estat mentre l'Administració de la Generalitatde Catalunya no estableixi la seva pròpia.
 

Disposicions finals
- 1 Es faculta els Consellers competents per raó de la matèriaper al desplegament i l'aplicació del present Decret.
 

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la sevapublicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

Barcelona, 23 de setembre de 1987

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés
Conseller de Governació
 

Annex 1

Catàleg d'activitats industrials potencialment contaminants del'atmosfera

- 1 Energia

Grup A
Generadors
a.1) Centrals tèrmiques (excepte les centrals nuclears) i altresinstal·lacions de combustió, de potència total instal·ladaigual o superior a 50 mW.

Petroli
a.2) Refineries de petroli.
 

Grup B
Generadors
b.1) Centrals tèrmiques de potència total instal·ladainferior a 50 mW.

b.2) Generadors de vapor de capacitat igual o superior a 20 tones devapor per hora i generadors de calor de potència caloríficaigual o superior a 15.000 tèrmies per hora.

Carbó
b.3) Fabricació d'aglomerats i briquetes de carbó.

b.4) Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó(picolament, molta i garbellament).

b.5) Carbonització de la fusta (carbó vegetal) quan estracti d'una indústria fixa extensiva.

Gas
b.6) Fabricació de gas manufacturat per destil·laciódel carbó.
 

Grup C
Generadors
c.1) Generadors de vapor de capacitat inferior a 20 tones de vaporper hora i generadors de calor de potència calorífica inferiora 15.000 tèrmies per hora. Si diverses instal·lacions aïlladesdesemboquen en una sola xemeneia comuna, s'aplicarà a aquests efectesla suma de la potència dels equips o instal·lacions aïllades.

Gas
c.2) Fabricació de gas manufacturat per Cracking catalíticde naftes.
 

- 2 Mineria

Grup A
a.1) Torrada, calcinació, aglomeració i sinteritzacióde minerals.

a.2) Fabricació de perlita expandida.
 

Grup B
b.1) Extracció de roques, pedres, graves i sorres (pedreres).

b.2) Instal·lacions de tractament de pedres, sorres, còdolsi altres productes minerals (picolament, esmicolament, trituració,polvoritzat, mòlta, tamisat, garbellament, mescla, rentat i assecat)quan la capacitat és igual o superior a 200.000 tones anuals, oper a qualsevol capacitat quan la instal·lació es trobi amenys de 500 metres d'un nucli de població.

b.3) Instal·lacions de manutenció i transport en les explotacionsmineres.
 

Grup C
c.1) Instal·lacions de tractament de pedres, sorres, còdolsi altres productes minerals (picament, picolament, trituració, polvoritzat,mòlta, tamisat, garbellament, mescla, rentat i ensacament) quanla capacitat és inferior a 200.000 tones anuals.

c.2) Tallat, serrat i poliment, per mitjans mecànics, de roquesi pedres naturals.
 

- 3 Siderúrgia i fundició.
 

Grup A
a.1) Siderúrgia integral.

a.2) Aglomeració de minerals.

a.3) Coqueries.

a.4) Forn alt.

a.5) Procés Martín Siemens.

a.6) Acereries LD.

a.7) Convertidors.

a.8) Fabricació d'acer en forns elèctrics de capacitattotal de la planta igual o superior a 10 tones.

a.9) Fundició d'acer (arc, Siemens o inducció) de capacitattotal igual o superior a 10 tones.

a.10) Fundició de ferro (cubilot, reverber o elèctric)de capacitat total igual o superior a 10 tones.

a.11) Ferro-aleacions quan la potència del forn sobrepassa els100 kW.
 

Grup B
b.1) Fundició d'acer (arc, Siemens o inducció) de capacitattotal inferior a 10 tones.

b.2) Fundició de ferro (cubilot, reverber o elèctric)de capacitat total inferior a 10 tones.

b.3) Ferro-aleacions quan la potència del forn és igualo inferior a 100 kW.

b.4) Tractament d'escòries siderúrgiques i de fundició.
Grup C
c.1) Tractament tèrmic de metalls fèrrics i no fèrrics.
c.2) Operacions d'emmotllament i tractament de sorres de fundiciói altres matèries d'emmotllar.

c.3) Forns de laminat i conformat de planxes i perfils.
- 4 Metal·lúrgia no fèrrica

Grup A
a.1) Producció d'alumini.

a.2) Producció i afinament de coure.

a.3) Fusió de llautó o bronze en cubilot, reverber i rotatiu.

a.4) Producció i afinat de plom.

a.5) Producció de plom de segona fusió.

a.6) Producció de zenc.

a.7) Producció de zenc de segona fusió.

a.8) Producció d'antimoni, cadmi, crom, magnesi, manganès,estany i mercuri.
 

Grup B
b.1) Fusió de llautó o bronze en forns de gresol i elèctrics.

b.2) Electròlisi del zenc.

b.3) Producció de silico-aleacions, llevat del ferro-silici,quan la potència del forn és igual o superior a 100 kW.

b.4) Producció de metalls i aleacions per electròlisiígnea, quan la potència dels forns és més grande 25 kW.

b.5) Recuperació dels metalls no fèrrics mitjançanttractament per fusió de xatarres, quan no estan inclosos en el GrupA.

b.6) Preparació, emmagatzematge a la intermpèrie, càrrega,descàrrega, manutenció i transport de minerals dins les plantesmetal·lúrgiques.

b.7) Aleacions de metall amb injecció de fòsfor.
 

Grup C
c.1) Afinat de metalls, llevat del plom i del coure.

c.2) Sílico-aleacions, llevat del ferro-silici, quan la potènciadel forn és inferior a 100 kW.

c.3) Refundició de metalls no fèrrics.
 

-5 Transformadors Metàl·lics

Grup B
b.1) Esmaltat de conductors de coure.

b.2) Galvanitzat, estanyadura i emplomat de ferro o revestiments ambun metall qualsevol per immersió en bany de metall fos.

b.3) Fabricació de plaques d'acumuladors de plom amb capacitatigual o superior a 1.000 tones anuals.
 

Grup C
c.1) Fabricació de plaques d'acumuladors de plom amb capacitatinferior a 1.000 tones anuals.

c.2) Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
 

-6 Indústries Químiques i Connexes

Grup A
Indústria inorgànica de base i intermèdia
a.1) Àcid cianhídric, les seves sals i derivats (producciói utilització).

a.2) Àcids clorhídric, fluorhídric, fosfòric,nítric i sulfúric.

a.3) Carbur de calci.

a.4) Clor.

a.5) Fluorurs.

a.6) Arsènic i els seus compostos i processos que els desprenen.

a.7) Sofre i tractament de sulfurs minerals.

a.8) Clorurs, oxiclorurs i sulfurs de carboni, sofre i fòsfor.

a.9) Fòsfor.

a.10) Gasos per a síntesi química que emeten contaminantsinclosos a l'Annex 3 del Decret 833/1975.

Indústria orgànica de base i intermèdia
a.11) Acrilonitril.

a.12) Anhídrid ftàlic.

a.13) Betum, brea i asfalt de petroli.

a.14) Coc de petroli.

a.15) Derivats orgànics de sofre, clor, plom i mercuri.
a.16) Destil·lació de la fusta.

a.17) Grafit artificial per a electrodes.

a.18) Hidrocarburs alifàtics i els seus derivats.

a.19) Hidrocarburs aromàtics.

a.20) Monòmers i polímers.

Adobs
a.21) Adobs orgànics i inorgànics.

Pigments
a.22) Biòxid de titani.

a.23) Negre de fum.

a.24) Òxid de zenc.

Plàstics i cautxús
a.25) Cel·luloide i nitro-cel·lulosa.

Paper i pastes de paper
a.26) Fabricació de cel·lulosa i pasta de paper.

Plaguicides
a.27) Plaguicides i herbicides.

Esmalts
a.28) Esmalts vitrificables o cuites de vidre per a esmalts.
 

Grup B
Indústria inorgànica de base i intermèdia
b.1) Albúmina.

b.2) Amoníac.

b.3) Carburs metàl·lics, llevat del de calci.

b.4) Clorur d'amoni.

b.5) Derivats inorgànics del mercuri.

b.6) Halògens i els seus hidràcids no especificats enel Grup A.

b.7) Nitrat de ferro.

b.8) Òxids de plom (minilitargiri) i carbonat de plom (blancde plom).

b.9) Sals de coure.

b.10) Seleni i els seus derivats.

b.11) Sulfur sòdic.

b.12) Silicats sòlids.

Indústria orgànica de base i intermèdia
b.13) Àcids grassos industrials.

b.14) Amines.

b.15) Benzol brut.

b.16) Destil·lació del quitrà d'hulla.

b.17) Fenol, cresols i nitrofenols.

b.18) Formol, acetaldehid i acroleïna i els seus derivats.

b.19) Hidrocarburs halogenats.

b.20) Síntesi d'isocianats.

b.21) Fabricació d'àcid isocianúric i derivatshalogenats.

b.22) Mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees.

b.23) Piridina i metilpiridina (picolines) i cloropicrina.

Colorants
b.24) Colorants orgànics sintètics.

Pigments
b.25) Litopon, blau d'ultramar, blau de Prúsia i peròxidde ferro.

Sabons i detergents
b.26) Detergents sintètics.

b.27) Sulfonació i oxietilació d'alcohols grassos.

Plàstics i cautxús
b.28) Cautxú regenerat.

b.29) Cautxú sintètic.

b.30) Ebonita.

b.31) Cautxú nitrílic i halogenat.

b.32) Fil de làtex.

b.33) Producció de plàstic per al emmotllat.

Fibres artificials i sintètiques
b.34) Fibres sintètiques no especificades en el Grup A.
Transformació de plàstics
b.35) Guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques.

Hidrats de carboni i coles
b.36) Midó.

b.37) Coles i gelatines.
 

Grup C
Indústria inorgànica de base i intermèdia
c.1) Clorur de ferro.

c.2) Compostos de cadmi, zenc, crom, magnesi, manganesi, manganèsi coure.

Indústria orgànica de base i intermèdia
c.3) Aromàtics nitrats.

c.4) Àcids: fòrmic, acètic, oxàlic, adípic,làctic, salicític, maleic ftàlic.

c.5) Anhídric acètic i maleic.

Fotografia
c.6) Recuperació de l'argent per tractament de productes fotogràfics.

Resines
c.7) Resines sintètiques.

c.8) Fosa de resines naturals.

Pintures, tintes i vernissos
c.9) Vernissos i laques.

c.10) Pintures.

c.11) Tintes d'impremta.

Olis i grasses
c.12) Oxidació d'olis vegetals.

c.13) Sulfitació i sulfatació d'olis.

Indústria farmacèutica
c.14) Fabricació de productes farmacèutics de base.

Sabons i detergents
c.15) Formulació detergents sòlids.

c.16) Saponificació i cocció del sabó.

Ceres i parafines
c.17) Emmotllat per fusió d'objectes parafínics.
 

- 7 Indústria tèxtil

Grup B
b.1) Filatura de fibres minerals llevat de l'amiant.
 

Grup C
c.1) Rentat i escardussament de la llana.

c.2) Amaratge del lli, cànem i altres fibres tèxtils.
c.3) Filatura del capoll del cuc de seda.

c.4) Feltres i buates.

c.5) Instal·lacions de neteja en sec.
 

-8 Indústria Alimentària

Grup B
b.1) Sucreres, inclòs el dipòsit de polpes humides deremolatxa.

b.2) Malteries.

b.3) Producció de conserves, olis i farines de peix.

b.4) Producció d'olis i grasses d'origen animal i vegetal.

b.5) Producció de farines d'ossos i gluten de pells.

b.6) Producció de llevat.

b.7) Torrat i torrefacció del cafè, cacau, malta, xicoirai similars.

b.8) Escorxadors.
 

Grup C
c.1) Cerveseries.

c.2) Destil·leries d'alcohol i fabricació d'aiguardents.c.3) Preparació de productes opoteràpics i d'extractes oconcentrats de carn, peix i altres matèries animals.
 

- 9 Indústria de la fusta, suro i mobles

Grup C
c.1) Serrat i especejament de la fusta i suro.

c.2) Taulers aglomerats i de fibres.

c.3) Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums.

c.4) Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota,quitrà i altres productes per a la seva
-10 Indústria de materials per a la construcció

Grup A
a.1) Fabricació de clínker i ciment.

a.2) Fabricació de calç i guix quan la capacitat de laplanta sigui igual o superior a 5.000 t/a.

a.3) Fabricació de vidre quan la capacitat sigui igual o superiora 100 t/d.
 

Grup B
b.1) Fabricació de calç i guix quan la capacitat de laplanta és inferior a 5.000 t/a.

b.2) Fabricació de ceràmica per a construcció,refractaris, porcellana, gres i similars.

b.3) Fabricació de vidre quan la capacitat sigui inferior a 100t/d.

b.4) Plantes de preparació de formigó.

b.5) Plantes de preparació i ensacament de ciments especials.

b.6) Fabricació de llanes o fibres minerals, llevat de l'amiant.

b.7) Fabricació de productes de fibrociment, llevat de l'amiant.
 

- 11 Indústria de la pell

Grup A
a.1) Tractament i adobat de cuiros i pells.
 

- 12 Indústries fabrils i activitats diverses

Grup A
a.1) Incineradors de residus urbans.

a.2) Incineradors i combustions de residus i deixalles industrials.

a.3) Plantes de tractament (eliminació o recuperació)de residus urbans amb capacitat igual o superior a 150 tones diàries.

a.4) Incineració de fangs de planta depuradora d'aigüesresiduals.

a.5) Plantes de tractament de pneumàtics usats.

a.6) Plantes de tractament (eliminació o recuperació)de residus industrials.

a.7) Instal·lacions d'extracció i fabricació abase d'amiant.
 

Grup B
b.1) Utilització d'olis usats com a combustibles o barrejatsen qualsevol preparació amb altres.

b.2) Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlidsi altres materials i residus pulverulents.

b.3) Aplicació en fred de vernissos no grassos, pintures, laquesi tints d'impressió sobre qualsevol suport i la seva cuita i secat,quan la quantitat emmagatzemada en els tallers és igual o superiora 1.000 kg.

b.4) Forns crematoris (hospitals i cementiris).

b.5) Instal·lacions trituradores de xatarra.

b.6) Plantes de recuperació de metall per combustió deresidus i de deixalles.

b.7) Plantes de tractament (eliminació o recuperació)de residus urbans amb capacitat inferior a 150 tones diàries.
b.8) Recuperació i tractament d'olis pesants.

b.9) Instal·lacions de secat amb llit fluid, forn rotatori id'altres.
 

Grup C
c.1) Aplicació en fred de vernissos no grassos, pintures, laquesi tintes d'impressió sobre qualsevol suport i la seva cuita o secat,quan la quantitat emmagatzemada en el taller és inferior a 1.000kg.

c.2) Aplicació sobre qualsevol suport (fusta, cuiro, cartó,plàstics, fibres sintètiques, teixits, feltre, metall, etc.)d'asfalt, materials bituminosos o olis asfàltics de vernissos grassosi olis secants per a l'obtenció de paper recobert, teixits recoberts,hules, cuiros artificials, teles i papers oliats i linòleums.

c.3) Argentat de miralls.

c.4) Activitats que tenen focus d'emissions que en conjunt totalitzen36 tones per any, o més, d'emissió contínua d'un qualsevoldels contaminants principals: SO2, CO, NOx, hidrocarburs, pols i fums.

c.5) Plaquetes per a frens (guarniments).

c.6) Instal·lacions de sorrejat de sorra, grava menuda o unsaltres abrasius.

c.7) Instal·lacions de recuperació de dissolvents.

c.8) Emmagatzematge o envasat de dissolvents i producte químics.

c.9) Envasament d'aerosols.

c.10) Operacions de mòlta i envasat de productes pulverulents.
 

- 13 Activitats agrícoles i agro-industrials

Grup B
b.1) Deshidratació de la userda.

b.2) Extracció d'olis vegetals.

b.3) Fabricació i assecat de pinsos i processat de cereals engra.

b.4) Tractament, transformació i torrat de cossos, matèriesi despulles d'animals amb vistes a l'extracció de cossos grassos,fabricació d'adobs o obtenció d'altres subproductes.
 

Grup C
c.1) Assecat del pòsit del vi.

c.2) Assecat del llúpol amb sofre.

c.3) Assecat de farratges i cereals.

c.4) Desmotat del cotó.
 
 

Annex 2

Llista de les substàncies contaminants més importants

- 1 Anhídrid sulfurós i altres compostos de sofre.
 

- 2 Òxids de nitrògen i altres compostos de nitrògen.

- 3 Monòxid de carboni.
 

- 4 Substàncies orgàniques i, en particular, hidrocarburs(amb exclusió del metà).
 

- 5 Metalls pesats i compostos de metalls pesats.
 

- 6 Pols, amiant (partícules en suspensió i fibres), fibresde vidre i fibres de minerals.
 

- 7 Clor i compostos de clor.
 

- 8 Fluor i compostos de fluor.
 
 

 

Tornar a l'inici     Index atmosfera

 

Pàgina creada el 21/8/97