Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 1153 - 9.6.1989

Departament de la Presidència

 

LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

 

 

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulgo la següent

 

LLEI

 

La Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, va establir els principis necessaris per tal de fer possible la intervenció de la Generalitat en la prevenció, defensa, protecció i restauració de l’ambient atmosfèric.

 

 

L’adopció que va fer la Generalitat d’un model d’organització administrativa basat fonamentalment en una gestió unitària dels diferents factors que incideixen en la configuració de la política de protecció del medi ambient fa convenient la modificació de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, per tal de permetre l’agilitat necessària en allò que fa referència a l’assignació de competències a determinats departaments de la Generalitat.

 

 

Article únic

La Disposició Final Cinquena de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, queda redactada de la manera que segueix:

‘Disposició Final Cinquena.

 

‘S’autoritza el Consell Executiu per reassignar, mitjançant un decret, entre els diferents òrgans de l’Administració de la Generalitat les atribucions i competències que els corresponen per aquesta Llei, així com per dictar les normes necessàries per desplegar-les‘.

 

 

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

 

Palau de la Generalitat, 5 de juny de 1989

 

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joaquim Molins i Amat

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

 

 

Tornar a l'inici      Index atmosfera

 


Pàgina creada el 21/8/97