Diari Oficial dela Generalitat de Catalunya. Núm. 2223 - 28.06.1996
Departament de laPresidència
 

LLEI6/1996,de 18 de juny, de modificació de la Llei 2271983, de 21 de novembre,de protecció de l'Ambient Atmosfèric.

 

Afectacions actives:

- MODIFICA els apartats A, B i C de l'art.4,l'apartat 5.a de l'art. 10 i els arts. 11, 12, 13, 16, 17 i 18 i S'AFEGEIXENels arts. 3 bis, 13 bis, 20 i 21 a la Llei 22\1983, de 21 de novembre,de Protecció de l'Ambient Atmosfèric /DOGC Núm: 385/pàg. 3085 /3777-83 Afectacions passives:

- DESPLEGADA pel Decret 398\1996, de 12de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducciód'emissions a l'atmosfera /DOGC Núm: 2294 /pàg. 12936 /96340094
 

Text de la disposició:

El Presidentde la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que elParlament deCatalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb elqueestableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia deCatalunya, promulgola següent

LLEI

La Llei 22/1983, del 21 de novembre, deprotecció del'ambient atmosfèric, regula en els articles12.a i 13 la Xarxa de Vigilància i Previsió de la ContaminacióAtmosfèrica a Catalunya.

Des de l'aprovació de la Llei, lagestió pública de la Generalitat sobre aquesta matèriaha evolucionat notòriament com a conseqüència, principalment,d'una banda, de la
incorporació a la Comunitat Europeai la consegüent incorporació del dret comunitari i de la creaciódel Departament de Medi Ambient, el qual integra les funcions sobre proteccióde l'ambient atmosfèric, fins llavors disperses entre diversos departaments,i d'altra banda, de la disponibilitat d'un millor equipament de prevenciói control, facilitat pels avenços científics i tecnològicsen aquesta matèria.

També s'han modificat les polítiquesi les estratègies d'actuació, especialment les que sónmotivades per l'aparició dels anomenats efectes globals d'origenantropogènic, entre els quals destaquen el canvi climàtici la destrucció de l'ozonosfera com a principals problemes que afectenl'ambient atmosfèric i que han requerit mesures també globalsde resposta a nivell internacional, com són el Protocol de Mont-real,relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, el Convenisobre el canvi climàtic i els principis que deriven de l'Agenda21, sorgida de la Conferència de les Nacions Unides per al MediAmbient i el Desenvolupament, de l'any 1992. Igualment, s'ha concretatel dret del públic d'accés a la informació, especialmentmitjançant la Directiva 90/313/CE, del 7 de juny, i, finalment,s'han determinat les competències dels ens locals sobre aquestamatèria mitjançant l'aprovació de les quatre lleisd'organització territorial de Catalunya.

Així, cal adequar la regulacióde la Xarxa de Vigilància i Previsió de la ContaminacióAtmosfèrica a Catalunya als nous requeriments i a la situacióactual, i cal determinar el nivell de participació dels ens localsen aquesta funció fixant els objectius, les normes i els criterisd'ordenació d'aquesta funció pública, en la qual l'activitato el servei transcendeixen els interessos propis dels ens locals i aquestesactivitats o aquests serveis locals són concurrents i complementarisrespecte als de la Generalitat. D'altra banda, per tal d'assolir un nivellalt de protecció de l'ambient atmosfèric, cal regular elprocediment d'actuació pública sobre el control d'emissionsde fums i gasos a l'atmosfera i el procediment especial d'actuaciópública en el supòsit d'iniciatives particulars dirigidesa la reducció o a la depuració de les emissions en l'origen;una regulació que es basa en els principis de corresponsabilitatentre les administracions públiques i les empreses i que es fonamentano solament en els instruments coercitius, sinó en sistemes convencionalso voluntaris.

Finalment, cal completar la tipificacióde les infraccions administratives i actualitzar la quantia de les sancionspecuniàries adequant la potestat sancionadora i d'inspeccióa les determinacions de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règimjurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, i a la nova estructura organitzativa del Departamentde Medi Ambient.

Atenent aquestes consideracions, la Lleiestableix la formulació d'un programa d'instal·laciói funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de laContaminació Atmosfèrica ajustat a les determinacions dela Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;es fixen els principis i els criteris per a reglamentar el control d'emissions;es tipifiquen les infraccions i s'actualitzen les sancions, adequant lapotestat sancionadora a les competències i l'estructura del Departamentde Medi Ambient, i es regula la funció inspectora i de control.

Cal tenir en compte que totes les referèncieslegals als departaments o als òrgans de l'Administració enmatèria de medi ambient s'ha d'entendre que són fetes alDepartament de Medi Ambient, d'acord amb la disposició addicionalde la Llei 4/1991, del 22 de març, de creació del Departamentde Medi Ambient.

Article 1

S'afegeix un article 3 bis a la Llei 22/1983,del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric,amb el text següent:

"Article 3 bis
"L'acció per a suscitar l'actuacióde l'Administració pública en matèria de proteccióde l'ambient atmosfèric és pública."

Article 2

1. Es modifiquen els apartats A, B i Cde l'article 4 de la Llei 22/1983, que queden redactats de la manera següent:

"A. Disposar de la llicència municipald'activitats o de l'autorització equivalent.

"B. Adoptar les mesures necessàriesper a garantir que es respecten els nivells màxims d'emissióde contaminants a l'atmosfera establerts amb caràcter general oespecial o imposats expressament en la llicència municipal d'activitatso en l'autorització equivalent.

"C. Instal·lar i mantenir en perfecteestat de servei els sistemes de control o de mesurament per tal de vigilarcontínuament o periòdicament l'emissió de substànciescontaminants, sempre que s'estableixi per reglament o que s'imposi expressamenten l'acte d'autorització."

2. S'afegeix un nou paràgraf a l'article5 de la Llei 22/1983, amb el text següent:

"Les informacions resultants dels mapesde vulnerabilitat i capacitat del territori han de servir de referènciatant en la formulació del planejament territorial i urbanísticcom en els procediments d'autorització d'activitats potencialmentcontaminadores de l'atmosfera situades en l'àmbit territorial corresponent."

3. Es modifica l'apartat 5.a de l'article10 de la Llei 22/1983, que queda redactat de la manera següent:

"a) La suspensió immediata de lallicència d'ampliació d'activitats o l'autoritzacióequivalent que pugui produir efectes additius que situïn la qualitatde l'aire per sobre dels límits d'immissió establerts."

4. Es modifica l'article 11 de la Llei22/1983, pel que fa a l'apartat 2, i s'hi afegeix un apartat 3, que quedenredactats de la manera següent:

"2. Els municipis inclosos en un pla d'actuacióespecial han d'establir les estacions sensores adequades per a vigilarla contaminació atmosfèrica, d'acord amb les previsions ques'estableixin en el mateix pla.

"3. Correspon al municipi la reglamentacióde la contaminació produïda pels sorolls i les vibracions,en el marc dels principis, els criteris i els objectius mínims dequalitat que fixi el Govern de la Generalitat."

5. Es modifica l'article 12 de la Llei22/1983 pel que fa als apartats a, b i c, i s'hi afegeixen nous apartatsa bis i f, que queden redactats de la manera següent:

"a) Establir a Catalunya la Xarxa de Vigilànciai Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, adscritaal Departament de Medi Ambient, la qual, als efectes funcionals, s'ha decoordinar amb la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la ContaminaciónAtmosférica. La Xarxa, als efectes funcionals, és integradaper totes les estacions sensores actuals i les que s'instal·linen el futur, tant si són de titularitat pública com si sónde titularitat privada, sempre que s'adeqüin al programa d'instal·laciói funcionament de la Xarxa, que formula el Departament de Medi Ambientd'acord amb els objectius, les normes i els criteris que estableix l'article13.

Igualment, en poden formar part, com asistema complementari i d'acord amb les especificacions que estableixil'esmentat programa, estacions i altres equips de control i previsióde les condicions meteorològiques. L'adscripció a la Xarxade Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèricade les estacions de titularitat d'entitats locals no comporta l'alteracióde la titularitat demanial dels béns que integren aquestes instal·lacions.

"a bis) Promoure i incentivar l'aplicacióde tècniques de reducció en origen de les emissions per tald'assolir un nivell alt de protecció de l'ambient atmosfèric,amb referència especial als gasos d'efecte hivernacle i a les substànciesdestructores de la capa d'ozó.

"b) Establir els nivells i les normes tècniquespel que fa a l'emissió i la immissió de contaminants a l'atmosfera,i els mètodes de mesura i d'anàlisi.

"c) Reglamentar el sistema de control delsnivells d'emissió
de les activitats potencialment contaminantsde l'atmosfera, el qual ha d'ésser fet pel Departament de Medi Ambient,d'acord amb els principis i els criteris fixats per l'article 13 bis. 2.

"f) Desenvolupar, en col·laboracióamb els ens locals, un programa de foment i de sensibilització socialper a la minimització de l'impacte atmosfèric de la utilitzacióde vehicles de motor."

6. Es modifica l'article 13 de la Llei22/1983, que queda redactat de la manera següent:

"Article 13
"1. Per tal d'assegurar la coherènciade l'acció pública en la prestació del servei de vigilànciai previsió de la contaminació atmosfèrica, potenciar-nel'operativitat i poder garantir al públic el dret d'accésa aquesta
informació, el programa d'instal·laciói funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de laContaminació Atmosfèrica es regeix per les normes següents:

"a) Les estacions sensores i altres equipaments,que són necessaris per a garantir la prestació adequada delservei d'obtenció de les dades de qualitat de l'aire, i la
transmissió, l'avaluació,l'ús i la difusió d'aquestes, han de complir prèviamentel conjunt de prescripcions tècniques assenyalades pel Departamentde Medi Ambient.

"b) És competència del Departamentde Medi Ambient la validació de les dades sobre la qualitat de l'aireque controla la Xarxa. Correspon al Departament de Medi i a les administracionslocals competents la informació al públic sobre la qualitatde l'aire, un cop hagin estat processades i validades les dades obtingudesper la Xarxa, les quals han d'ésser posades, en condicions d'utilitzaciói en terminis operatius, a disposició de les entitats locals competentsque així ho sol·licitin. La informació s'ha de facilitaren el termini més breu possible en les zones declarades d'atencióespecial i d'urgència. També correspon al Departament deMedi Ambient la difusió periòdica de la informacióagregada sobre qualitat de l'aire que controla la Xarxa.

"c) Les dades subministrades per la Xarxai validades pel Departament de Medi Ambient són les úniqueslegalment vàlides per a promoure la declaració de zones d'atenciói protecció especial, formular els mapes de capacitat i vulnerabilitatdel territori i emprendre actuacions adreçades a la correccióde les emissions.

"d) Els municipis poden integrar llursequipaments de vigilància i previsió de la qualitat de l'aireen la Xarxa de Vigilància i Previsió de la ContaminacióAtmosfèrica i establir equipaments de mesura complementaris peral control de la qualitat de l'aire en llur terme municipal.

"e) La gestió de les estacions sensoresde la Xarxa que són de titularitat de la Generalitat s'ha de dura terme pel sistema de conveni o consorci amb els municipis en quès'instal·len.

"f) Els sobrecostos que pugui generar lainclusió dels equipaments locals de vigilància i previsióde la qualitat de l'aire a la Xarxa han d'ésser finançatspel Departament de Medi Ambient.

"2. Per a establir la Xarxa de Vigilànciai de Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunyai per a instal·lar els aparells i les estacions de mesurament dela
contaminació atmosfèrica,en els casos que determina l'article 4, es poden imposar les servitudsforçoses que en cada cas hom cregui necessàries, amb la indemnitzacióprèvia que correspongui legalment."

Article 3

S'afegeix l'article 13 bis a la Llei 22/1983,amb el text següent:

"Article 13 bis
"1. Per a establir els nivells d'emissió,a nivell general o bé en la llicència municipal d'activitatso l'autorització equivalent, hom s'ha d'atenir als principis i alscriteris següents:

"a) Garantir que no s'infringeixen lesnormes de qualitat ambiental, d'acord amb el que disposa la legislacióvigent en matèria de medi ambient.

"b) Prendre com a referència elnivell de la tecnologia disponible més adequada, si és quepot ésser aplicada pel sector industrial corresponent en condicionseconòmiques
viables.

"c) Tenir en compte la informacióresultant dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori.

"2. El sistema de control dels nivellsd'emissió de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera,a establir per via reglamentària, ha de comprendre:

"a) La classificació de les activitatsen grups o categories, amb la determinació del període màximen què s'han de sotmetre a un control d'emissions per entitats col·laboradoresde l'Administració i a càrrec de la mateixa empresa.

"b) Els grups o les categories d'activitatsque han de disposar de sistemes automàtics de mesura i de controlincorporats en les instal·lacions de les diferents fases del procési en els focus emissors. S'ha d'establir per reglament el sistema de transmissióa l'administració competent de les dades obtingudes.

"c) El sistema de condicionament de lesinstal·lacions que permeti la presa de mostres de gasos i fums,el mesurament de la temperatura i altres actuacions de control.

"3. La llicència municipal d'activitatso l'autorització equivalent han d'establir els requisits de controladequats, en els quals s'ha d'especificar la metodologia de mesurament,la freqüència i el procediment d'avaluació, a mésde l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les dades necessàriesper a comprovar el compliment del que disposa l'autorització.

"4. S'estableix per a les empreses el sistemavoluntari d'autodeclaració del grau de compliment de la normativasobre la protecció de l'ambient atmosfèric, basada en unadiagnosi ambiental acreditada segons la normativa vigent i la presentaciód'un programa gradual de reducció de les emissions que tingui encompte els objectius de qualitat que es proposa d'assolir, els mitjansa emprar i el calendari d'execució. El compliment correcte del programaaprovat pel Departament de Medi Ambient pot comportar que no s'apliquiel règim sancionador establert per aquesta Llei.

"5. Les administracions públiqueshan d'aplicar periòdicament polítiques i estratègiesque facilitin la renovació de la tecnologia en ús per altrestecnologies més netes."

Article 4

Es modifiquen els articles 16, 17 i 18de la Llei 22/1983, que queden redactats de la manera següent:

"Article 16
"1. Les infraccions que es tipifiquenen aquesta Llei són sancionades d'acord amb el que s'estableix enaquest capítol, seguint prèviament el procediment sancionadorajustat al que és establert per llei o per reglament, sens perjudicid'exigir, si escau, les responsabilitats civils i penals corresponentsi la restauració del medi ambient i dels recursos naturals afectats.

"2. Les infraccions administratives a lesdisposicions d'aquesta Llei es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

"3. Són infraccions molt greus:

"a) Emetre contaminants a l'atmosfera superantels nivells d'emissió legalment autoritzats, si originen danys operjudicis reals o potencials per a la salut de les persones o el mediambient i deriven d'activitats no emparades per la llicència municipald'activitats corresponent o l'autorització equivalent.

"b) Posar en funcionament instal·lacionsincomplint ordres de suspensió o de clausura o vulnerant precinteslegals.

"c) Reincidir en faltes greus.

"4. Són infraccions greus:

"a) Exercir activitats potencialment contaminadoresde l'atmosfera sense disposar de la llicència municipal d'activitatso de l'autorització equivalent.

"b) Exercir activitats potencialment contaminadoresde
l'atmosfera incomplint les condicionso les mesures imposades en la llicència municipal d'activitats oen l'autorització equivalent.

"c) Emetre contaminants a l'atmosfera superantels nivells d'emissió legalment autoritzats.
"d) Negar-se a instal·lar, a posaren funcionament i a mantenir en perfecte estat de servei els aparells decontrol i mesura d'emissions o d'immissions, o fer-ho amb retard.

"e) Impedir o obstaculitzar els actes d'inspecciói control reglamentaris o ordenats per les autoritats competents.

"f) Incomplir el programa gradual de reduccióde les emissions.

"g) Reincidir en faltes lleus.

"5. Són infraccions lleus:

"a) Incórrer en demora no justificadaen l'aportació obligatòria de dades, informes o documentssol·licitats per l'Administració, o bé ocultar-loso alterar-los.

"b) No sotmetre's als controls periòdicsestablerts per reglament o fixats en la llicència municipal d'activitatso en l'autorització equivalent.

"c) Emetre, per mitjà de vehiclesde motor, contaminants a l'atmosfera de manera que superi els nivells d'emissiólegalment establerts.

"d) Incórrer en qualsevol altraacció o omissió que infringeixi les determinacions d'aquestaLlei i de la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificadacom a infracció greu o molt greu."

"Article 17
"1. Les infraccions tipificades en l'article16 són sancionades amb una multa de 20.000 fins a 15.000.000 depessetes, segons l'escala següent:

"Primer. Per infraccions lleus:

"a) De 20.000 a 50.000 pessetes, si estracta de focus mòbils d'emissió o de focus fixos provinentsd'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.

"b) De 20.000 a 200.000 pessetes, si estracta de focus fixos d'emissió provinents d'activitats industrialso de sanejament.

"Segon. Per infraccions greus:

"a) De 50.000 a 250.000 pessetes, si estracta de focus mòbils d'emissió o de focus fixos provinentsd'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.

"b) De 200.000 a 1.000.000 de pessetes,si es tracta de focus fixos d'emissió provinents d'activitats industrialso de sanejament.

"Tercer. Per infraccions molt greus:

"a) D'1.000.000 de pessetes a 7.500.000pessetes, si es tracta de focus mòbils d'emissió o de focusfixos provinents d'activitats comercials, de serveis o d'habitatges.

"b) D'1.000.000 de pessetes a 15.000.000de pessetes, si es tracta de focus fixos provinents d'activitats industrialso de sanejament.

"2. Si les infraccions tipificades perl'article 16 originen danys o perjudicis reals o potencials per a la salutde les persones o el medi ambient, es poden precintar els generadors decalor i els vehicles i es pot procedir a la suspensió o la clausuratemporal fins que es comprovi la correcció de les anomalies o elsdefectes causants dels esmentats danys. Un cop transcorregut el terminiconcedit per a la correcció, si aquesta no s'ha produït, laclausura pot ésser definitiva. Aquestes mesures són compatiblesamb la imposició de la multa que hi pugui correspondre.

"3. En el cas que la infracció tinguilloc en indrets declarats zones d'atenció especial o zones de proteccióespecial, la quantia de la multa es pot imposar fins al doble o fins altriple, respectivament.

"4. La competència per a imposarles sancions establertes en els apartats 1 i 2 correspon:

"a) Als alcaldes de municipis de menysde 50.000 habitants i als delegats territorials del Departament de MediAmbient, si la quantia de la multa no excedeix d'1.000.000 de pessetes.

"b) Als alcaldes de municipis de mésde 50.000 habitants, si la quantia de la multa no excedeix de 10.000.000de pessetes.

"c) Al director general de Qualitat Ambiental,si la quantia
de la multa ultrapassa el 1.000.000 depessetes i no excedeix de 10.000.000 de pessetes.

"d) Al conseller de Medi Ambient, si laquantia de la sanció excedeix de 10.000.000 de pessetes o si comportala suspensió o la clausura temporal de l'activitat.

"e) Als alcaldes, si la sanció comportael precintament de generadors de calor domèstics, d'oficines o deserveis o el precintament de vehicles de motor.

"f) Al Govern, si la sanció comportala suspensió o la
clausura definitiva de l'activitat.

"5. Per a graduar les multes hom s'ha d'atendrea les circumstàncies i el grau de culpa del responsable, a la reiteració,la participació i el benefici obtingut, i al grau d'incidènciao al risc objectiu de dany greu a la salut humana, al medi ambient o alsrecursos naturals.

"6. Simultàniament a la incoaciódel procediment sancionador o en qualsevol moment del seu curs, es potacordar, com a mesura cautelar, el precintament de generadors de calori de vehicles de motor o la suspensió o la clausura de l'activitat.

"7. La sanció consistent en unamulta imposada per l'incompliment dels nivells d'emissió establertscomporta el requeriment de la reducció de les emissions als límitsadmesos en el termini que s'assenyali en la resolució sancionadora.Si els nivells d'immissió mesurats en la zona afectada ho permeteni s'ha satisfet la multa imposada com a sanció, es pot conveniramb l'empresa un programa gradual de reducció de les emissions anàlegal que assenyala l'article13 bis.4."

"Article 18
"Sens perjudici d'un recurs ulterior davantels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa,contra els actes administratius sancionadors a què es refereix l'article17 es pot recórrer, en la forma i en els terminis establerts perles disposicions de procediment administratiu vigents a Catalunya, de lamanera següent:

"a) Contra les resolucions dels delegatsterritorials es pot recórrer amb un recurs ordinari davant el directorgeneral de Qualitat Ambiental.

"b) Contra les resolucions que no posenfi a la via administrativa dictades pel director general de Qualitat Ambientales pot recórrer amb un recurs ordinari davant el conseller de MediAmbient.

"c) Les resolucions del Govern, del consellerde Medi Ambient i dels alcaldes posen fi a la via administrativa.»

Article 5

S'afegeixen els articles 20 i 21 a la Llei22/1983, amb el text següent:

"Article 20
"1. Els alcaldes i els òrgans competentsde l'Administracióde la Generalitat en matèria de proteccióde l'ambientatmosfèric tenen la potestat d'inspecció i controlde les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.Aquesta potestatés exercida pel personal al servei de larespectiva administraciódegudament acreditat. S'han d'establir els mitjans de coordinaciónecessaris per a aconseguir un exercici eficaç de la potestat d'inspecciói control de les diverses administracions públiques.

"2. Els funcionaris públics acreditatsper a exercir la funció inspectora tenen la condició d'autoritati els fets constatats en l'acta d'inspecció tenen valor probatori,sens perjudici de les proves que poden aportar els interessats en defensade llurs drets i interessos.»

"Article 21
"1. Els aparells de presa de mostra, anàlisii mesura de contaminants han de complir les especificacions tècniquesestablertes pel Departament de Medi Ambient, i la contrastació oel calibratge periòdics d'aquests han d'ésser fets per laboratorisoficialment acreditats.

"2. L'anàlisi de les mostres defums i gasos que no es pot dur a terme en l'acte d'inspecció had'ésser feta per laboratoris degudament acreditats pel Departamentde Medi Ambient.

"3. El representant de l'empresa que participaen l'acte d'inspecció pot demanar:

"a) L'acreditament del compliment delsrequisits assenyalats
en els apartats 1 i 2.

"b) Les dades tècniques del mostratge.

"c) La identificació del laboratorique ha de dur a terme l'anàlisi i el sistema analític alqual s'ha de sotmetre la mostra.

"4. Els resultats de l'anàlisi ila mesura que s'obtinguin seguint el sistema fixat en els apartats 1, 2i 3 tenen valor probatori, sens perjudici d'altres proves que pugui aportarl'interessat."

Article 6

S'afegeix una disposició addicionala la Llei 22/1983, amb el text següent: "Disposició addicional"S'han de classificar per via reglamentària els factors de conversióde l'anàlisi i el mesurament de contaminants, per a garantir lacomprensibilitat de les dades."

Disposicions addicionals

Primera

Totes les referències que fa laLlei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric,als departaments o als òrgans de l'Administració de la Generalitats'ha d'entendre que són fetes al Departament de Medi Ambient.

Segona

Els ens locals poden ésser beneficiarisd'ajuts per al finançament de les despeses que els origini l'adaptaciódels equips de llur titularitat, incorporats a la Xarxa, a les noves prescripcionstècniques que dicti el Departament de Medi Ambient.

Disposició transitòria

Per tal de facilitar l'actuacióde control de les emissions, i sempre que sigui tècnicament i econòmicamentviable, l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitatha d'ordenar, si escau, a les empreses titulars d'activitats potencialmentcontaminants de l'atmosfera existents a l'entrada en vigor d'aquesta Lleique adeqüin els sistemes de presa de mostres de llurs instal·lacions.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes que contraveneno s'oposenal que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el Govern a refondre en untext únic, en el termini d'un any, la Llei 22/1983, del 21 de novembre,de protecció de l'ambient atmosfèric, i els preceptes dela Llei present que la modifiquen, regularitzant, aclarint i harmonitzantaquestes disposicions, i perquè hi incorpori les determinacionsque resultin de la legislació
comunitària.

Segona

Es faculta el Govern i el conseller deMedi Ambient perquè dictin les disposicions necessàries pera desenvolupar i aplicar aquesta Llei en el termini d'un any a partir del'aprovació del text refós.

Tercera

Les normes de qualitat de l'aire a quèes refereix la Llei s'han d'incloure com a annex del programa establertper l'article 12 de la Llei 22/1983 modificat per la present Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadansals quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu complimenti que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
 

Palau de la Generalitat, 18 de juny de1996

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau
Conseller de Medi Ambient

(96.170.041)

 

Tornar a l'inici     Index atmosfera

 

Pàgina creada el 08/01/98