En ..........................................................,

resident a ..................................................,

província de..........................,

al carrer .....................................................

amb DNI nº.................,
EXPOSA:
que, coneixedor d'allò que disposa l'article 6è, apartat 6, de la llei 6/2001, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn, on es prohibeixen específicament determinats tipus d'enllumenat, ha observat que:


Constatant que aquesta instal·lació/dispositiu queda prohibida per l'esmentat article 6è, li manifesta la present denúncia, a fi que prengui les mesures adients per corregir l'actual situació i fer efectiu el compliment de la Llei.

....................., a...... de............. de.......

SIGNATSenyor Delegat Provincial del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.