Diari AVUI, 5-juny-2000

 Societat  

L'avantprojecte elaborat pel departament de Medi Ambient podria entrar al Parlament aquest estiu

Una llei prohibirà els focus i làsers que causen contaminació lumínica

Els fanals públics han de ser eficients i estar enfocats cap a terra

Joaquim Elcacho
BARCELONA

El departament de Medi Ambient haurà de subvencionar les despeses d'adaptació dels Ajuntaments

Els focus i làsers enfocats cap al cel amb intencions publicitàries o suposadament decoratives estaran prohibits a Catalunya. De la mateixa manera es prohibirà l'ús de fanals que emetin més del 50% de la seva llum per sobre del seu pla horitzontal, la utilització de dispositius aeris de publicitat nocturna i la il·luminació artificial de grans extensions de platja o costa. Aquestes són quatre de les limitacions més destacades que s'inclouen en l'avantprojecte de la llei sobre protecció del medi contra la contaminació lumínica, elaborat pel departament de Medi Ambient, a què ha tingut accés l'AVUI. Aquest document està sent consensuat entre la Generalitat i les entitats municipalistes i podria entrar al Parlament aquest estiu.

L'exposició de motius d'aquest avantprojecte explica que, tot i que la il·luminació artificial durant la nit és un requisit per a l'habitabilitat de les zones habitades, "un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d'enllumenat té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient en la mesura que estiguin alterant, de forma desordenada, les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes". De fet, existeixen nombrosos estudis sobre els problemes que causa la il·luminació nocturna en diverses espècies animals.

Llum que no deixa veure el cel
L'avantprojecte destaca també que la il·luminació nocturna excessiva o defectuosa constitueix "una forma de contaminació lumínica que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural". En aquest sentit, el text en estudi reconeix les reivindicacions plantejades durant els últims anys per diverses entitats preocupades per la proliferació de fonts de llum artificial que impedeixen l'observació lúdica o científica del cel nocturn. La necessitat de regular la il·luminació nocturna excesiva s'explica també per l'aplicació de criteris coherents d'estalvi energètic, segons indica aquest avantprojecte.
Diverses agrupacions astronòmiques de Catalunya han expressat el seu interès en una normativa sobre contaminació lumínica; a més, el grup Cel Fosc s'ha distingit per la seva activitat en aquest mateix sentit (vegeu l'adreça d'Internet www.gea.cesca.es/celfosc).

Per tal de regular l'ús de la il·luminació artificial, l'avantprojecte de llei estableix la divisió dels àmbits territorials en cinc zones, en funció del grau de protecció a què han d'estar sotmeses. Així, alguns punts urbans podran admetre graus de brillantor alta, mentre que els espais d'interès natural o els punts de referència, pel seu valor astronòmic o natural, hauran d'estar especialment protegits de la contaminació lumínica.

El projecte de llei proposa prohibir de forma genèrica les lluminàries o fanals amb flux hemisfèric (que sovint il·luminen més cap al cel que cap al carrer) i "les fonts d'il·luminació mitjançant projectors o làsers enfocats cap el cel". Tot i així, es permetrà l'ús d'aquestes fonts de llum "en casos d'interès històric especial". A més, durant el tràmit de consulta amb les entitats municipalistes, és molt possible que el projecte de llei definitiu deixi oberta la possibilitat que les ordenances municipals autoritzin l'ús de focus o làsers en casos especials o singulars.

La Federació de Municipis de Catalunya ha destacat entre els apartats positius d'aquest avantprojecte el fet que prevegi la creació d'un fons econòmic per a la protecció del medi contra la contaminació lumínica, que es nodrirà de les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, l'import de les sancions per l'incompliment d'aquesta normativa i les aportacions o ajuts de particulars, empreses o institucions. A més, el projecte de llei estableix que "les despeses que ocasioni a les corporacions locals la possible adaptació dels enllumenats exteriors públics a les prescripcions d'aquesta llei han de ser subvencionades pel departament de Medi Ambient".